MedezeggenschapsraadContact: mr.brandaris@primovpr.nl

Wat is een MR

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad, ondernemingsraad of een studentenraad hebben. Via zo’n raad kunt u als ouder, leerling of medewerker invloed uitoefenen op het beleid van de school. Onze school heeft een medezeggenschapsraad.
 

Rechten MR

* Informatierecht

* Adviesrecht / Initiatiefrecht (een advies is niet vrijblijvend)

* Instemmingsrecht
 

Leden MR

Onze medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit 6 leden, zijnde 3 ouders en 3 leerkrachten. De ouderleden zijn d.m.v. een verkiezing onder alle ouders van leerlingen gekozen.
 

Leerkrachten

Erdo Yok
Natasja van der Weg
Jacqueline van den Herik


Ouders

Sofia Bekker
Michiel Stijntjes
Marloes Versteeg

 

Missie MR OBS de Brandaris

Met grote betrokkenheid behartigen wij de belangen van alle partijen (kinderen, ouders en team) in de ontwikkeling van het beleid en de besluiten die genomen worden door de directie.

Jaarplan

Het jaarplan geeft zicht op de onderwerpen die we in een schooljaar aan de orde willen laten komen.

Enkele terugkerende onderwerpen:

 

Vergaderdata 2020

 
Vergaderingen beginnen om 19.00 uur en vinden plaats op locatie Plataanlaan. Vergaderingen zijn openbaar dus ouders van onze school zijn van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. Tevoren graag wel even aanmelden (mr.brandaris@primovpr.nl)


Jaarverslag 2015/2016
Inleiding;

Voor U ligt het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2015-2016. Met dit jaarverslag legt de MR verantwoording af over zijn werkzaamheden. Bij de MR staan de kinderen en het kwaliteit van het onderwijs centraal. Het behartigen van de belangen van zowel de ouders/verzorgers als ook de leerkrachten vormt de leidraad voor de werkzaamheden van de MR bij de beoordeling van de beleidsvoornemens van de directie. Het schooljaar 2015-2016 stond voornamelijk in het teken van het vervolgen van de ingezette weg op onderwijsgebied. De Mr heeft dit op de voet gevolgd.
Begin van dit schooljaar hebben we 2 nieuwe leden van de oudergeleding verwelkomd, Sofia Bekker en Saskia Klaassens. 
Dit jaar heeft het team van de Brandaris de eerste stappen gezet naar de digitalisering van het onderwijs. Dit naar aanleiding van een nieuw te kiezen rekenmethode.
De directrice heeft samen met de ICT-er een investeringsplan geschreven om dit plan te kunnen uitvoeren. Samen met het MT is er vooraf goed onderzocht wat de demografische groei is voor de komende jaren.
Het bestuur heeft het plan goedgekeurd en in de periode van januari tot eind van het schooljaar is er begonnen met werken met tablets.
 
Er is dit schooljaar afscheid genomen van 2 teamleden:
 Tiny Werkman, zij heeft het schooljaar afgemaakt en is met pensioen.
Marcia van het Kruijs heeft door middel van mobiliteit een nieuwe uitdaging gevonden op OBS de Remix.
 
In de MR hebben we aan het eind van het schooljaar afscheid genomen van Erzi Bakker als ouderlid en Marcia als personeelslid.
Er is besloten om het aantal zittende leden zo te houden, in verhouding met de totaal aantal leerlingen op school is er een goede verhouding ouders/ personeel aanwezig in de MR.
 
Taakverdeling MR 2015-2016
 
 
Voorzitter
 
 
Marijke Kerpel
 
Secretaris
 
 
Kim Wuyster
 
 
Reserve secretaris
 
 
Saskia Klaassens
 
Bestuurslid schoolbetrekkingen
 
 
Jacqueline van den Herik
 
Bestuurslid ouderbetrekkingen/ nieuwsbrief
 
 
Erzi Bakker
 
 
GMR
 
 
Erzi Bakker,  Arja Berkhout
 
Lief en leed
 
 
Marianne van den Broek
 
Wanneer zijn wij bij elkaar gekomen?
 
Data:
13 Oktober 2015
12 Januari 2016
21 Maart 2016
13 Juni 2016
Taken
Het is de taak van de medezeggenschapsraad om ervoor te zorgen dat in de school iedereen in staat wordt gesteld zijn of haar belang naar voren te brengen, toe te lichten en zo nodig te verdedigen.
Het is mede de taak van de medezeggenschapsraad om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden.
Daarbij gaat het in de eerste plaats om het innemen van een eigen standpunt ten opzichte van de voornemens van de school of het schoolbestuur. De medezeggenschapsraad oordeelt over ( beleids)voorstellen van de directie van de school of het schoolbestuur. De medezeggenschapsraad is het orgaan waarin diverse belangen worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders als personeel.

Oudergeleding
De oudergeleding van de raad behartigt de belangen van de betreffende leerlingen en hun ouders/ verzorgers. De raad praat mee, stemt al dan niet in met en adviseert over zaken en ontwikkelingen die met name betrekking hebben op en gevolgen hebben voor de leerlingen en hun ouders/ verzorgers. Bijvoorbeeld; Het schoolplan, het vakantierooster, de vaststelling van de schooltijden etc.
 
Personeelsgeleding
De personeelsgeleding praat mee, stemt al dan niet in met en adviseert over zaken die belangrijk zijn voor het personeel, kinderen, ouders en de school. Bijvoorbeeld: Het schoolplan, de begroting, het formatieplan, de vakantieroosters, integraal personeelsbeleid etc.
 
Besproken punten MR vergaderingen 2015-2016
De MR heeft dit jaar uitvoerig overlegd over een groot aantal zaken.
 
1.     Invulling taakverdeling
Aan het begin van het schooljaar is de rol binnen de MR en de taakverdeling vastgesteld. Ieder lid binnen de MR is bekend met zijn of haar bijbehorende taken.
 
2.    Jaarplan
Binnen de MR is gekozen voor het verdelen van een aantal taken. Daarmee wordt de betrokkenheid van de leden met het wel en wee op school vergroot. Daarnaast beschikt de MR over een jaarplan waarin jaarlijks uit te voeren taken zijn opgenomen. Dat vergroot de borging dat zaken ook worden gerealiseerd .Aan het eind van een schooljaar moet het nieuwe jaarplan opgesteld worden,  hierin staan de vergaderpunten die in het volgend schooljaar worden besproken voor zover deze bekend zijn.
 
3.    Financiën
Chantal heeft het financieel jaarverslag gepresenteerd en toegelicht.
 
4.    Begroting
De jaarlijkse begroting is toegelicht door Daphne en besproken.
 
5.    Vergaderingen
Na overleg is er besloten om van 6 naar 4 vergaderingen in een jaar te gaan, oktober, januari, maart en juni.
 
6.    GMR
Erzi en Arja hebben 1 keer de GMR bezocht.
 
7.    Formatie
Besproken is waarom er wordt gestart met een kleutergroep minder.
OP de valreep is er toch gestart met 3 kleutergroepen.
 
8.    Jaarplan.
Het schooljaarplan is besproken en goedgekeurd.
 
9.    Nieuwe cao
De ontwikkelingen wbt het nieuwe cao worden gevolgd. Volgend jaar volgen we nauwgezet de ontwikkelingen voor wat betreft het overlegmodel en de eventuele gelijke schooldagen.

10. Engelse boeken
De MR heeft een schenking gedaan voor de aanschaf van Engelse boeken.
 
11. IKC
De ontwikkelingen van het ontstaan van een integraal kind-centrum op locatie Branding wordt nauwgezet gevolgd.
 
12. Vreedzame school
De Brandaris is gestart met de methode: “de vreedzame school”.
 
Met de invoering van “de vreedzame school “ en de komst van de tablets is de school in beweging.  De eerste opbrengsten van een jaar vreedzame school worden langzaam duidelijk. Volgend jaar volgt het team het tweede, en laatste, trainingsjaar.
De implementatie van de tablets. Het WIFI netwerk is aangepast en de kinderen leren werken met de tablets, zodat er volgend schooljaar gestart kan worden met de nieuwe rekenmethode en de nieuwe digitale versies van spelling en taal-op-maat.


Jaarplan 2016/2017

 
Taakverdeling MR 2016-2017
 
Voorzitter
 
 
Marijke Kerpel
 
Secretaris
 
 
Marianne van den Broek
 
Reserve secretaris
 
 
Kim Wuyster
 
 
Bestuurslid schoolbetrekkingen
 
 
Jacqueline van den Herik
 
Bestuurslid ouderbetrekkingen/ nieuwsbrief
 
 
Sofia Bekker
 
GMR
 
 
Sofia Bekker,  Arja Berkhout
 
Lief en leed
 
 
Kim Wuyster
 
 
Wanneer komen wij bij elkaar?
 
Data:
22 Oktober 2016
15 december 2016
23 januari 2017
14 maart 2017
15 mei 2017
22 juni 2017

Wat doen wij?
Bespreken van een aantal steeds terugkerende zaken te weten:
 
•  formatieplan
•  schoolgids
•  schoolplan
•  financiën
•  zorgplan
•  maar ook zaken als inspectie, veiligheid in en om de school, communicatie naar en met ouders, hygiëne in de school, overblijf, or, terugkoppeling van informatie vanuit Bestuur en GMR , bespreken van zaken die vanuit ouders komen, meedenken over onderwijsvernieuwing en aanpassingen, schooltijden etc..
 
Openbaar of besloten?
Alle MR vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders aangegeven op de agenda. Ouders kunnen als toehoorder aanwezig zijn (wel van tevoren aangemeld bij de MR), eventuele vragen kunnen gesteld worden aan het eind van de vergadering. Zij hebben geen advies- en/of instemmingsrecht.
Alleen leden van de MR hebben spreekrecht, andere aanwezigen mogen zich niet mengen in de gesprekken die plaatsvinden.
Wel kunnen de leden van de MR aangeven dat een gedeelte besloten is, bv als de formatie besproken gaat worden. Hier geldt dan ook voor de leden van de MR discretie. Dat soort zaken mogen niet naar buiten worden gebracht.
 
Welke bijzondere bevoegdheden hebben wij?
Onder de bijzondere bevoegdheden van de MR worden het instemming- en het
adviesrecht verstaan, zoals vastgelegd in de nieuwe Wet Medezeggenschap op Scholen
(WMS)
 
Instemmingsrecht;
Voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde
besluiten heeft het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR of een
geleding nodig. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze
instemming ontbreekt.
 
Hieronder valt:
 
Adviesrecht;
Hierbij gaat het erom dat bij een aantal in het reglement
vastgestelde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR.
Het bevoegd gezag mag een advies naast zich neerleggen, beargumenteerd.
Dit geldt voor organisatie van de school, vakantie- en lesrooster, stagiaires,
taakverdeling schoolleiding, formatie, aanstelling- en ontslagbeleid, toelating
en/of verwijdering van leerlingen, financiën, bouw of verbouw, onderhoud.
 
Communicatie hoe?
Via de website van de school en twee publicatieborden in de school, aan beide locaties worden de notulen na accorderen openbaar. Overige brieven/uitnodigingen worden middels brieven via mijnschoolinfo verspreid, volgens de standaardprocedure. De mogelijkheid bestaat om als ouder direct vragen te stellen aan een van de MR-leden.

Agendapunten 2016-2017
 
Deze punten zijn:
 
 1. Invulling rol MR + taakverdeling
 2. Termijn planning
 3. Communicatie MR
 4. Overleg model/ basis model
 5. Schooltijden
 6. Professionaliseren MR
 7. Jaarplannen
 8. Financiën
 9. Hygiëne
 10.  kascontrole overblijf
 11. GMR
 12. Veiligheid
 13. Nascholing
 14. Formatie

 
Jaarverslag 2017-2018

Jaarplan 2018-2019